Článok IX.

Záverečné ustanovenia

 

1. 

 

    Pripomienky a návrhy k činnosti knižnice a poskytovaným službám je možné uplatniť v schránke „NÁVRHY A PRIPOMIENKY" umiestnenej na vstupných dverách knižnice, na internetovej schránke knižnice, prípadne inou vhodnou formou.

 

2.


     Zmeny a doplnky v Knižničnom a výpožičnom poriadku knižnice schvaľuje správca UPC.

 

3.


     Tento knižničný a výpožičný poriadok Knižnice UPC je vnútorná norma, vymedzujúca práva a povinnosti knižnice a jej používateľov.

 

4.


     Vydáva ho správca UPC  a nadobúda platnosť dňom jeho schválenia.