Článok VII.

Výpožičný poriadok

 

1.  

   Požičiavanie kníh ďalším osobám bez vedomia knižnice je zakázané.

 

2. 

    Výpožičná doba absenčných výpožičiek kníh je 1 mesiac v počte najviac 3 zväzkov. Predĺženie výpožičnej doby je možné na 2 týždne.

 

3. 

    V odôvodnených prípadoch si knižnica vyhradzuje právo požiadať a vrátenie výpožičky pred uplynutím výpožičnej lehoty.

 

4. 

    Povinnosťou používateľov je vrátiť výpožičné dokumenty v stanovenom termíne nepoškodené.

 

5.

     Ak používateľ nedodrží výpožičnú lehotu, knižnica mu pošle upomienku, za ktorú je povinný zaplatiť určený poplatok.

 

6.

     V prípade straty sa výpožičné dokumenty nahradia v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka o požičiavaní vecí (prípadne adekvátnou náhradou podľa rozhodnutia zodpovedného odborného pracovníka knižnice).