Článok V.

Práva a povinnosti používateľov a pracovníkov

 

 

1.

     Právom používateľov knižnice je využívať poskytované služby, prípadne navrhovať nové.

 

2.

     Povinnosťou používateľov je oboznámiť sa s KVP, dodržiavať jeho ustanovenia a pokyny zodpovedných pracovníkov.

 

3.

     V Knižnici UPC je potrebné udržiavať poriadok, nepoškodzovať výpožičné publikácie a zariadenie knižnice.

 

4.

     Povinnosťou používateľov Knižnice UPC je poskytnúť pracovníkom knižnice osobné preukazy a údaje potrebné k registrácii.

 

5.

     Povinnosťou pracovníkov knižnice je zabezpečiť ochranu osobných údajov požívateľov.

 

6.

     Ak používateľ nerešpektuje ustanovenia KVP Knižnice UPC alebo pokyny zodpovedného pracovníka, môže mu byť odobratý preukaz a zrušené právo na používanie služieb knižnice.

 

7.

     V prípade porušenia ustanovení KVP (poškodenie, strata zariadenia alebo výpožičiek) je používateľ povinný nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov v súlade s Občianskym zákonníkom.